އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންކުރަންޖެހޭ 8 ކަންތައް


(މީގެ މާނައަކީ ބައިވެރީން އެންމެން އެއްކޮށްތިބެގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެވެ.ޝަރްޢީ ޢުޒުރެއްމެދުވެރިވެގެންނޫނީ މިއިންކަމަކުން ފަސްވެހުރެގެން ނުވާނެއެވެ.)

  1. ބަޔާނުގައިބައިވެރިވުން
  2. ޢުމޫމީ ބުރުޖެހުން
  3. ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދު ކުރުން
  4. ކޮންމެދުވަހަކު ކުރެވޭ މަޝްވަރާ
  5. ކޮންމެދުވަހަކު ވެވޭ ތަޢުލީމު
  6. ދަތުރުކުރުން
  7. ކެއުން
  8. ނިދުން