Maktab System - އެދުރުގެ

Why we need Maktab System - Edhuruge

Project - Revival of Maktab System in the Maldives.

Traditionally in the Maldives, children aged three and above were educated in Islamic "Makthab" classes, usually in a single large traditional room made of wood and natural stones and coconut tree leaf. The children learn Islam , simple arithmetic, Dhivehi language and some Arabic, and practice reciting the Holy Qur'an. The western-style schooling is becoming more pervasive so much that it has completely replaced the Maktab System education in Maldives . The cause of this change is the Lack of knowledge of the Arabic language and the lack of Islamic knowledge and illness of Muslim behavior. That is why we are in the way of renewing the Maktab System by moderated syllabus from grade 1- to 5 called EDURUGE . The subjects of Eduruge is Qran and hadees, Fiquh, Tareekh, Aqeeda, Akhlaaq Adaab.

އެދުރުގޭ ގެ ބޭނުމަކީކޮބާ؟

  1. އަވަށު ކުދީން ދީނީ މާހައުލެއްގައި ބޮޑުކުރުން.
  2. އަވަށު ކުދީންގެ ހިތްތަކުގައި ދިވެހި ޘަޤާފަތަށް ލޯބިޖެއްސުން.
  3. އަވަށު ކުދީންގެ ދީނީ ފަށާތަޢުލީމު ވަރުގަދަކުރުން.
  4. އަވަށު ކުދީންނަށް އެދުރުގޭގެ ތައުލީމު ޘަޤާފީގޮތައް ޒަމާނީވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދިނުން.

Edhurege
Profile Picture
  • Rufaidha Manzil
  • Rufaidha Hingun
  • Republic of Maldives
  • Addu City, Hithadhoo, 19002
  • Mobile: + 960 996 6330